Olika former av våld

Det finns flera former av relationsvåld och ingen form är lättare eller mer allvarlig. Det är inte heller så vanligt att det enbart är en form av våld som förekommer, i stället kan det vara mycket svårt får den utsatta att särskilja våldet och även i stort sett omöjligt att säga när våldet började.

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill”

Isdal (2001) Meningen med våld, Gothia Förlag

Med våld i nära relation menas att den som utövar våld och den som blir utsatt för våld har, eller har haft, en nära relation till varandra.

Fysiskt - våld som innebär fysisk kontakt såsom knuffar, slag, stryptag, örfilar, dra i håret/armar/ben. Förövaren väljer ofta medvetet att rikta våldet mot delar av kroppen där blåmärken och andra skador inte ska upptäckas av utomstående. Våldet kan även ge upphov till skador som inte går att dölja, som frakturer, ögonskador, rivmärken och blåmärken.

Psykiskt - kränkningar och/eller hot som skrämmer och skadar som till exempel

  • Direkt hot - hot om fysiskt våld eller hot om våldsamma konsekvenser som ”om du lämnar mig, så tar jag livet av mig”, ”jag tar vårdnaden om barnen” och liknande.
  • Indirekt hot - hot som är mer underliggande, ”jag vet var du bor”, ”du ska passa dig” eller att ta kontakt med släkt och vänner och hota dessa.
  • Kränkningar - att återkommande prata ned sin partner genom ex ”jävla idiot”, ”du är inget utan mig” och att anmärka på hur personen beter eller rör sig eller hur den pratar.
  • Kontroll - att snoka i partnerns kalender, mejl och mobiltelefon eller begära att partnern ska redovisa vad hen gjort under dagen. Att hela tiden skjutsa och hämta partnern när denna ska göra saker på egen hand, som att gå till skolan, arbeta eller träffa vänner.
  • Utagerande svartsjuka - ifrågasätta kontakt med andra personer och antyda ”jag såg hur du flirtade” eller ”du är gladare med alla andra än mig”.
  • Isolering - på olika sätt begränsa partnerns rörelsefrihet exempelvis genom att inte låta partnern träffa sina vänner eller andra betydelsefulla personer.
  • Emotionellt - exempelvis negligering, menande suckar eller att ständigt bryta överenskommelser.

Sexuellt - sexuella handlingar och närmanden som du inte gett samtycke till. Utsätts du för sex av din partner är det våldtäkt även om det sker i en relation. Det är inte ovanligt att en fysisk misshandel följs av sexuellt våld. Ibland utövas det sexualiserade våldet i samband med ett misshandelstillfälle. Då riskerar gränserna mellan övergrepp och frivilligt sex att bli oklara för den våldsutsatta. ”Försoningssex”, där mannen kan se det som en positiv sexuell upplevelse efter ett gräl, kan kvinnan snarare uppleva som ett övergrepp.

Den våldsutsatta kan tvingas att vara sexuellt tillgänglig för att undvika andra former av våldsutövande, exempelvis att gå med på sex för att avvärja en otrevlig situation som skulle kunna utmynna i våld. Att tvingas titta på porr ses även som sexuellt tvång.

Materiellt - våld eller hot om våld mot materiella ting, ägodelar och/eller djur. Att utövaren slår i dörrar och väggar och tar sönder värdefulla ägodelar.

Materiellt våld kan bestå av materiell skadegörelse, exempelvis om våldsutövaren slår sönder möbler och andra saker i hemmet eller förstör eller tvingar den utsatta att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse. Våldsutövaren kan även kontrollera ekonomi och materiella tillgångar för att på så sätt öka isoleringen, utsattheten och försvåra för den våldsutsatta att lämna relationen.

Ekonomiskt - kontroll över ekonomi och tillgångar vilket ökar isolering och beroende. Det kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter. Att tvingas dela med sig av koder och kort samt inlogg till internetbanken igår i det som kallas ekonomiskt våld.

Digitalt - hot och kränkningar på sociala medier/sms/mail. Digitalt våld handlar bland annat om kontroll, utpressning och förminskande av ditt handlingsutrymme. Exempel på digitalt våld kan vara att kräva att få tillgång till dina inloggningar på sociala medier, att smygläsa dina sms eller att förhindra dig från att följa/prata med olika personer på dina konton.

Andra exempel är att ladda ner olika appar som gör att hen kan hålla koll på dig, att sprida eller hota att sprida intima bilder eller videos av dig, att sprida rykten eller hota att sprida rykten om dig, dina vänner eller din familj. Digitalt våld omfattas även av när en person skriver till dig på ett hotfullt eller kontrollerande sätt som skapar en rädsla av att du ständigt måste vara kontaktbar.

Hedersvåld - en person får ta ansvaret för att upprätthålla en grupps heder. Kan se ut på många olika sätt, men utmärkande är att det är planerat, kollektivt och att hederstänkande har en avgörande roll. Förtrycket sker i patriarkala system och handlar till största delen om kontroll av flickor och kvinnor, där handlingar ses som symboler för släktens heder. Våldet kan ta sig i uttryck såväl psykiskt som fysiskt, sexuellt och socialt.

Om du bryter mot de normer och regler som finns inom kollektivet så kan du bli straffad genom kränkningar, våld, utfrysning eller i värsta fall mord. Det som skiljer hedersrelaterat våld och förtryck från andra typer av våld i nära relationer är att det alltid finns flera förövare, och att du som kvinna kan få en dubbelroll som både förtryckt och upprätthållare av kontrollen.

Du når Malva på mail: info@kvinnojourenmalva.se eller telefon: 0157-120 10