Rutiner

Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla och förbättra våra rutiner. All personal har kännedom om de rutiner som finns för arbetet med personer i vårt skyddade boende.

 • Vid ny förfrågan från socialtjänst rådgör alltid den personal som tar emot samtalet med kollega för att bedöma möjligheten att ta emot ny inskrivning.

 • Alla nyinskrivna får ett inskrivningssamtal med minst två av vår personal. Även barn får ett eget inskrivningssamtal. Sker inskrivning efter kontorstid görs ett kortare inskrivningssamtal och ett mer omfattande samtal med minst två personal vid första vardagen efter inskrivning.

  Vid inskrivningssamtal går vi igenom vad som hänt i relationen, vilka som utgör hot och vad den inskrivna behöver stöd med.

 • Alla inskrivna får nytt telefonnummer av oss och har möjlighet att låna telefon under placeringstiden. Vid inskrivning får personen ett startkit med det mest nödvändiga (hygien och mat) för att klara sig första dagarna. Alla barn får ett gosedjur vid inskrivning. Alla vuxna tilldelas ett gps-larm.

  Den inskrivna tilldelas kontaktperson, får kännedom om personalens arbetsområden samt hur personalens beredskap och volontärstöd fungerar.

  Boendestödjare gör genomgång med vuxen och barn kring intressen och aktiviteter.

 • Alla vuxna inskrivna går tillsammans med personal igenom ett antal skattningsformulär som grund för kommande stöd under placeringen. De formulär vi använder är bland annat FREDA, Patriark, KASAM, SL90 och suicidbedömning.

  Alla barn genomför Traumahändelser Mini – barn och ungdomar

 • Under placeringstiden får den inskrivna hjälp med att söka skyddade personuppgifter, söka skilsmässa och egen vårdnad om det är aktuellt och ändra posten samt kontrollera så att ingen mer än den inskrivna har tillgång till Kivra. Alla barn får hjälp att skrivas in i skola och förskola så snart det är möjligt.

  När det är aktuellt att börja planera för utflytt får den inskrivna stöd i att söka eget boende och förbereda för att vardagen efter placering ska fungera med ekonomi, sysselsättning och skola/förskola.

 • Inför och vid utflytt görs skydds- och säkerhetsplanering/genomgång med både vuxna och barn.

 • Under placeringstiden kontaktar vi självklart socialtjänsten om behov av detta finns eller om problem med inskrivna uppstår. Vi skriver månadsrapport och gör genomförandeplan. Vid utflytt görs en slutrapport.